Page 1 of 8

Încarcă lucrarea pentru verificarea antiplagiat

Verificarea antiplagiat contra-cost a unei lucrări se realizează exclusiv online!

Vă rugăm să completați formularul următor, pas cu pas. Fiecare solicitare de verificare trebuie să aibă atașat un document de plată unic! Plata se poate face la casieria ASE sau prin transfer bancar în contul IBAN RO35TREZ70120F330500XXXX, deschis la Trezoreria Statului sector 1 București, pe numele Academiei de Studii Economice din București (CUI 4433775).

Instrucțiunile pentru verificarea antiplagiat le puteți citi aici

Atenție, NU TRIMITEȚI LUCRAREA DE DOUĂ ORI, decât dacă aveți chitanțe diferite!

Înainte de a începe încărcarea, vă rugăm să verificați diacriticele utilizate!

Nu folosiți caractere din alfabete non-latine!

Pentru depistarea caracterelor non-latine înainte de verificarea antiplagiat, puteți folosi Metoda rapidă de verificare a existenței în lucrările de licență / disertație a caracterelor din alfabete non-latine.

Folosiți diacritice cu virgulă, nu cu sedilă.

Mai multe informații despre diacritice găsiți aici sau aici.

„Formularul de informare prealabilă, în aplicarea art. 13 al GDPR, cu privire la prelucrarea de date personale a autorilor de lucrări” este disponibil la pasul (7) al acestui formular!

Strategia de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat 2022-2030

Introdu titlul lucrării

Introdu titlul lucrării. Minim 3 caractere, maxim 300 de caractere!

Invalid Input

Nume și prenume (în formatul NUME, inițiala tatălui, PRENUME)

Introdu numele coordonatorului. Dacă lucrarea nu are coordonator, introdu textul „profesor”

Utilizați forma: prof. univ.dr. PRENUME NUME

Bifează una dintre variante

Alege tipul lucrării

Încarcă un fișier conform cerințelor!

Încarcă doar conținutul, exluzând cuprins, blbliografie, anexe. Se acceptă doar fișiere format .docx sau .doc

Completează câmpul!

Pentru plata online, poți trece cifra 1


Invalid Input

Selectează data plății

Introdu suma plătită!

Introdu suma plătită, în lei, doar cifre

Încarcă fișierul cu dovada plății

Formate acceptate: pdf, jpg, jpeg, gif, png, tif, tiff Dacă nu se încarcă fișierul într-un anumit format, reîncercați încărcarea fișierului convertindu-l în alt format.

Introdu o adresă de email validă!

Atenție! Introduceți adresa de email corectă, altminteri nu veți primi rezultatul verificării antiplagiat!

FORMULAR DE INFORMARE PREALABILĂ, ÎN APLICAREA ART. 13 AL GDPR, CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DE DATE PERSONALE A AUTORILOR DE LUCRĂRI

În aplicarea prevederilor art. 13 al GDPR[1], Academia de Studii Economice din București, denumită în continuare ASE, cu sediul în Piața Romană nr. 6, sector 1, București cod 010374, reprezentată prin Prof. Univ. Dr. Nicolae ISTUDOR, Rector, deleagă Directorului Direcției Managementul Cercetării și Inovării din ASE competența de a proceda prin prezenta la informarea prealabilă a persoanei vizate asupra prelucrării datelor personale colectate de la persoana vizată însăși.

Totodată, menționăm că, la nivelul ASE, responsabilul cu protecția datelor personale poate fi contactat la adresa de e-mail gdpr@ase.ro

 1. Datele personale supuse prelucrării sunt: numele, prenumele autorului lucrării, titlul universitar și științific al autorului dacă este cazul, titlul și conținutul lucrării elaborate, precum și numele, prenumele, titlul universitar și științific ale coordonatorului / conducătorului științific al lucrării, dacă este cazul.
 2. Scopul în care se prelucrează datele personale anterior menționate se fac în temeiul art. 6 alin.(1) lit.(f) din GDPR, interesul legitim al ASE fiind verificarea antiplagiat a lucrării, cu aplicarea prevederilor legislației europene și a legislației naționale incidente[2].
 3. Potrivit Procedurii Operaționale PO_DMCI-02, aprobată în cadrul ASE, verificarea antiplagiat presupune ca datele evidențiate în paragraful 1 să fie transmise către site-ul sistemantiplagiat.ro
 4. Menționăm că respectivul site este recunoscut de către Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU), potrivit alin.(1) din Ordinul nr. 3485/2016 al Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice privind lista programelor recunoscute de Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și utilizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior organizatoare de studii universitare de doctorat și al Academiei Române, în vederea stabilirii gradului de similitudine pentru lucrările științifice.
 5. Precizăm că site-ul respectiv este deservit de către angajații C. Plagiat-Sistem Antiplagiat prin Internet SRL, cu sediul social în Calea Crângași, nr. 12, Bl. 26, sc. 2, ap. 48, et. 4, Sector 6, București, Punct de Lucru (adresă de corespondență): Bulevardul Unirii, nr. 20, bl. 5C, sc. 1, et. 5, ap. 35, Sector 4, București, reprezentată legal prin Kamil Nagrodzki în calitate de Administrator.
 6. De asemenea, în contractul încheiat de operatorul ASE cu împuternicitul anterior menționat, printre altele, se prevede că: „În cazul în care datele încredințate sunt prelucrate în format electronic pe serverele și pe suporturile de date ale Împuternicitului, aceste servere și mijloace de stocare nu pot fi amplasate în afara zonei Spațiului Economic European. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Împuternicit va avea loc pe teritoriul unei țări aparținând Spațiului Economic European.
 1. Durata de stocare a datelor personale evidențiate în prezentul document se supune prevederilor legale privind duratele obligatorii de păstrare și/sau arhivare a datelor privind școlarizarea / cercetarea științifică / activitatea universitară, după caz.
 2. În cazul în care dvs., în calitate de persoană vizată, nu sunteți de acord cu efectuarea acestei prelucrări, vă informăm că, potrivit Procedurii Operaționale PO_DMCI-02, aprobată în cadrul ASE, vă expuneți riscurilor evidențiate în continuare:
  1. lucrarea dvs. să nu fie admisă de coordonatorul științific în vederea susținerii, în cazul în care este vorba despre o lucrare de licență, o lucrare pentru obținerea titlului de master sau o teză de doctorat ori o disertație, după caz;
  2. lucrarea dvs. să nu fie admisă spre publicare de către Editura ASE ori de către revistele editate de către ASE, în cazul în care este vorba despre o carte sau un articol, după caz;
  3. aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația națională incidentă în materie (a se revedea nota de subsol nr. 2 de la pag. anterioară), dacă este cazul.
 3. În conformitate cu prevederile GDPR, aveți următoarele drepturi: dreptul de acces la date • dreptul la rectificare • dreptul la ștergerea datelor sau "dreptul de a fi uitat" • dreptul la restricționarea prelucrării • dreptul la portabilitatea datelor • dreptul la opoziție • dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate • dreptul de adresare la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanțele competente, în măsura în care se consideră necesar.

[1] - Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) emis de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

[2] - art. 26, alin. (1) și alin. (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și: art. 310, 318 și 319 din Legea nr. 1/2011 – legea învățământului, art. 17, alin. (5), lit. e, art. 20, alin. (3), art. 67, alin. (3), art. 68 alin. (2), lit. a și b, art. 69, alin. (2) din H.G. nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, art. 2, alin. (3) lit. e, art. 4, lit. a, b, c și d, art. 14, alin. (1), lit. a, b, c, d, e, f și g și alin. (2) din Legea nr. 2016/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, cu modificările și completările ulterioare

 

Am luat la cunoștință asupra conținutului prezentei informări prealabile și sunt de acord cu prelucrarea datelor personale în conformitate cu cele de mai sus:

Bifează căsuța!

Arată că nu ești robot
Refresh Invalid Input

Despre DMCI

DMCI oferă logistică și consultanță pentru derularea proiectelor de cercetare naționale și internaționale. De asemenea, asigură asistență pentru validarea informațiilor din platforma cercetare.ase.ro, pentru verificarea antiplagiat a lucrărilor de licență, disertațiilor și tezelor de doctorat și pentru raportarea indicatorilor privind cercetarea științifică din universitate.

Informații contact DMCI:

 • Piața Romană nr. 8, sector 1, București, Romania
  Clădirea Nicolae D. Xenopol, sălile 101-102

 • +40 21.319.19.00, int. 134
 • cercetare@ase.ro